Lập và quản lý dự án

Tư vấn lập dự án đầu tư là tư vấn về các chính sách, pháp luật về đầu tư nói chung của Việt Nam và các điều luật, chính sách cụ thể liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư khác nhau. Đồng thời, các dịch vụ tư vấn về lập dự án đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư dự báo các thay đổi mới nhất trong chính sách đầu tư của nhà nước Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào đến các dự án của nhà đầu tư.
Quản lý dự án là một công việc mang tính khoa học. Quản lý dự án là lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Mục tiêu cơ bản của việc quản lý dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi.
Với yêu cầu cao của công việc tư vấn lập và quản lý dự án, chúng tôi có một đội ngũ chuyên, cán bộ có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu công việc. Tư vấn Miền Bắc cung cấp tới khách hàng dịch vụ Lập và Quản lý dự án xuyên suốt quy trình dự án đầu tư, từ bước nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi – thiết kế cơ sở, lập thiết kế thi công – dự toán tới giai đoạn thi công, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.